חינוך לקיימות הוא אחד מאבני היסוד הבסיסיים בשמירה על איכות הסביבה בהווה ובעתיד, שכן הוא מעצב את זהותו של האדם ויחסיו עם עצמו וסביבתו, כך שהוא חווה את המציאות בתפיסה הוליסטית, כאן ועכשיו ובראייה לדורות.            
מטרת האיגוד להטמיע תהליכים של אורח חיים מקיים בקרב התושבים שבשמונת רשויות האיגוד.
מחלקות החינוך והקהילה מובילות פרויקטים חינוכיים וקהילתיים סביבתיים ומנגישות תכנים חווייתיים לקהלי יעד מגוונים כדי לעורר בהם רגש חיובי שיגרום להם לפליאה, לחקר, לאכפתיות, ללקיחת אחריות ולרצון לשמור על הסביבה. הוא לא רק גורם להם לשמור, אלא גם מחנך לקיימות, נותן כלים יום־יומיים שבעזרתם אפשר לפעול במציאות המקומית, כך שקהלים אלה יוכלו לשנות הרגלים, לפתח יוזמות וליצור שינוי. 
מחלקות החינוך והקהילה שבאיגוד מנחות ומלוות מקצועית את מחלקות החינוך, הגנים והקהילה שברשויות בתוכניות שנתיות, המתבצעות במסגרת תמיכת "קול קורא" של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, האיגוד יוזם כנסים, ימי עיון והשתלמויות לעובדי הרשות במגוון נושאי סביבה, וכן הוא מפתח תהליכים בני־קיימא בקהילות, מעניק ליווי מקצועי לרכזות הקהילה והנחיות לספקי התוכן. 
עובדי הרשויות, מנהלי בתי הספר, מורים, גננות, רכזי קהילה ותושבים מוזמנים להשתתף בעשייה.