הפעילות האנושית מייצרת גם פסולת. אפשר לצמצם את היקפי ייצור הפסולת, אך אי אפשר להימנע מכך לחלוטין. נקודת המוצא היא לצמצם ככל שניתן את ייצור הפסולת ובמקביל למחזר בהיקפים משמעותיים ככל הניתן את הפסולת הנוצרת.
האיגוד עוסק בטיפול בכל זרמי הפסולת המיוצרים בתחומי הרשויות: בפסולת הביתית, בזרמים המיועדים למחזור (קרטון, נייר, זכוכית ואריזות), בגרוטאות, בגזם, בפסולת הבניין ובעודפי העפר, בפסולת התעשייתית ובפסולת החקלאית.

מחלקת פסולת עוסקת הן בניהול פסולת ברמה אזורית והן ברמה המקומית של הרשויות

ברמה האזורית

  • אתגר הזיהום חוצה גבולות: בשטח האיגוד מתגוררת אוכלוסייה ישראלית לצד אוכלוסייה פלסטינית. חוץ מהסוגיה הפוליטית, הפער הכלכלי, המנהלי והתרבותי שבין שתי האוכלוסיות - הזיהום שהן מייצרות חוצה גבולות, והוא כולל גם שרפת פסולת. כדי לצמצם את התופעה המזהמת הזו, המחלקה עובדת עם המנהל האזרחי, הצבא, המשטרה והמשרד להגנת הסביבה. היא פועלת כדי לקדם תוכנית אב לפסולת, שתכלול את היישובים הפלסטינים והישראלים, ולהקים גוף אכיפה ייעודי לנושא.
  • אגרו-אקולוגיה: המחלקה מטמיעה נושאי סביבה בתחומי החקלאות. כלומר, היא כותבת תוכניות אב לפסולת חקלאית, מדריכה חקלאים בנושא שימור קרקע וניהול מי נגר וכן מפקחת ומדריכה בנושאי סביבה בקרב רפתות, לולים ודירים.
  • המחלקה מקדמת שיתופי פעולה בין הרשויות ועם אשכול יו"ש של משרד הפנים.
  • היא מקדמת חקיקת עזר משלימה לנושא הפסולת עם אנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה ופועלת לאסדרת הסביבה על פי נוהלי המשרד להגנת הסביבה.

ברמה המקומית

  • המחלקה מעניקה ליווי מקצועי בשלבי תכנון מערך הפסולת שברשות ומעירה הערות לתוכניות הבינוי, להנחיות למתכננים ולהיתרי בנייה.
  • היא מתפעלת באופן שוטף את התנאים שברישיון העסק בנושא פסולת ומפקחת על אתרי הטיפול בפסולת.
  • המחלקה פותרת בעיות מול אתרי קצה ובוחנת שיתופי פעולה מול יזמים. היא מטמיעה את חשיבות הטיפול בפסולת ברשויות באמצעות הרצאות וימי עיון וכן  מקדמת "קולות קוראים" בנושא.
  • היא עוקבת אחר נתוני המחזור הרב־שנתיים של הרשות המקומית ובוחנת איתה באלו אמצעים אפשר לצמצם את נפחי ההטמנה שברשות.
  • היא משתפת פעולה עם אנשי השטח של הרשויות כדי לאתר ולנטר מוקדי דגירה של מזיקים ונמצאת בקשר שוטף עם מחלקות השפ"ע שברשויות המקומיות כדי לסייע ולהנחות בנושאי הדברה, מניעת מזיקים ופרסומים עונתיים לתושבים.
  • המחלקה מפרסמת הנחיות תכנון כדי למנוע משפן הסלע להתבסס וממחלת הלישמניה להתפשט.